Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Περιφέρεια Αττικής» το οποίο εδρεύει στην Αθήνα, επί της Λεωφόρου Συγγρού, αρ. 15-17, Τ.Κ. 117 43, με αριθμό τηλεφωνικού κέντρου 1512 προσφέρει προς χρήση τη διαδικτυακή εφαρμογή του Οδηγού του Πολίτη (https://www.pattikis.gr/citizen/) υπό τους κάτωθι όρους χρήσης, τους οποίους ο επισκέπτης/χρήστης της δικτυακής πύλης καλείται να διαβάσει προσεκτικά και να προβεί σε επίσκεψη/χρήση των ιστοσελίδων/ψηφιακών υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής, μόνο εφόσον τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα. Ως εκ τούτου, όποιος επισκέπτης/χρήστης διαφωνεί με τους παρόντες όρους χρήσης, παρακαλείται να μη χρησιμοποιεί την παρούσα δικτυακή πύλη.

1. Η Περιφέρεια Αττικής λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα για να εξασφαλίσει τη σωστή λειτουργία των ψηφιακών υπηρεσιών και την αποφυγή αδυναμίας χρήσης αυτών, λόγω καθυστερήσεων, λαθών ή παραλείψεων σε αυτές, διακοπών της τηλεφωνικής γραμμής, βλαβών του δικτύου ηλεκτροδότησης ή για άλλους λόγους.

2. Ο χρήστης που επιθυμεί να χρησιμοποιήσει τις ψηφιακές υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής μέσω του Οδηγού του Πολίτη αυθεντικοποείται μέσω της υποβολής των κωδικών TAXISnet. Για τη διαλειτουργικότητα του Οδηγού του Πολίτη με την πλατφόρμα TAXISnet της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) για σκοπούς ταυτοποίησης των χρηστών (κωδικοί TAXISnet) υπεύθυνο είναι το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης δυνάμει του άρθρου 47 του ν. 4623/2019. Οι Η Περιφέρεια Αττικής δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία (άμεση ή έμμεση, θετική ή αποθετική) που τυχόν υποστεί ο χρήστης της δικτυακής εφαρμογής από τη χρήση ή κάθε υποβολή δήλωσης ή στοιχείων που πραγματοποιείται με χρήση των κωδικών αυτών Για περισσότερες πληροφορίες, παροτρύνουμε τους χρήστες να ανατρέξουν στις σχετικές Πολιτικές του Κέντρου Διαλειτουργικότητας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

3. Ο χρήστης που επιθυμεί να χρησιμοποιήσει τη διαδικτυακή εφαρμογή του Οδηγού του Πολίτη της Περιφέρειας Αττικής, οφείλει να παρέχει αληθείς, ακριβείς, έγκυρες και πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία που υποβάλλει κατά τη χρήση των ψηφιακών υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής.

4. Όλα τα στοιχεία που παρέχει ο χρήστης της διαδικτυακής εφαρμογής του Οδηγού του Πολίτη της Περιφέρειας Αττικής δε χρησιμοποιούνται για άλλο σκοπό πέραν αυτού που περιγράφει η συγκεκριμένη ιστοσελίδα/ψηφιακή υπηρεσία. Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλει ο χρήστης είναι ευθύνη του ιδίου και οποιαδήποτε ζημία (άμεση ή έμμεση, θετική ή αποθετική) προέρχεται από υποβολή ανακριβών στοιχείων βαρύνει τον ίδιο τον χρήστη και σε καμία περίπτωση την Περιφέρεια Αττικής.

5. Η Περιφέρεια Αττικής μπορεί να συγκεντρώνει στοιχεία αναγνώρισης των επισκεπτών/χρηστών του διαδικτυακού τόπου, χρησιμοποιώντας αντίστοιχες τεχνολογίες, όπως cookies ή/και την παρακολούθηση διευθύνσεων Πρωτοκόλλου Internet (IP). Για να ενημερωθείτε για την Πολιτική Cookies που χρησιμοποιούμε κάντε κλικ εδώ, ενώ για να ενημερωθεί για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων σας κάντε κλικ εδώ.

6. Η διαδικτυακή εφαρμογή του Οδηγού του Πολίτη παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε άλλους διαδικτυακούς τόπους μέσα από κατάλληλους συνδέσμους (links). Οι εν λόγω σύνδεσμοι έχουν τοποθετηθεί αποκλειστικά για τη διευκόλυνση των επισκεπτών/χρηστών της εφαρμογής, ενώ οι διαδικτυακοί τόποι στους οποίους παραπέμπουν υπόκεινται στους αντίστοιχους, των διαδικτυακών αυτών τόπων, όρους χρήσης. Η τοποθέτηση των συνδέσμων δεν αποτελεί ένδειξη έγκρισης ή αποδοχής του περιεχομένου των αντίστοιχων διαδικτυακών τόπων από τον διαχειριστή της εφαρμογής, ο οποίος δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο τους ούτε για τις πρακτικές προστασίας απορρήτου ή την ακρίβεια/εγκυρότητα των πληροφοριών που παρουσιάζονται σε αυτούς.

7. Όλο το περιεχόμενο της διαδικτυακής εφαρμογής του Οδηγού του Πολίτη, εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων), που - ενδεικτικά - περιλαμβάνει κείμενα, γραφικά, εικόνες, φωτογραφίες, σχέδια, διαδικασίες, video, ήχους κλπ. (εφεξής περιεχόμενο) αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, κατατεθειμένα σήματα και σήματα υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής και κατά περίπτωση και του Ελληνικού Δημοσίου και προστατεύεται από το ισχύον εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο.

8. Οι χρήστες της εφαρμογής παρακαλούνται να ελέγχουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους παρόντες όρους χρήσης για τυχόν αλλαγές, καθώς η συνεχής χρήση της εφαρμογής συνεπάγεται ότι αποδέχονται όλες τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις αυτών.

9. Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης της δικτυακής εφαρμογής του Οδηγού του Πολίτη, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίησή τους διέπονται και συμπληρώνονται από το εθνικό δίκαιο, το κοινοτικό δίκαιο και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων διαπιστωθεί ότι είναι αντίθετη με το ως άνω νομικό πλαίσιο ή καταστεί εκτός ισχύος, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ του διαχειριστή της δικτυακής εφαρμογής και του επισκέπτη/χρήστη των σελίδων και υπηρεσιών του και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.

10. Με το παρόν συμφωνείται ρητά ότι ο επισκέπτης/χρήστης της δικτυακής εφαρμογής συναινεί να υπάγονται, οι τυχόν απαιτήσεις, διαφωνίες ή άλλες αντιπαραθέσεις που αφορούν ή προκύπτουν από την εφαρμογή των παρόντων όρων και την εν γένει χρήση της δικτυακής εφαρμογής από αυτόν, εφόσον δεν επιλυθούν φιλικά, στη δικαιοδοσία των Ελληνικών Δικαστηρίων.